Ogłoszenie o przetargu – termomodernizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” z siedzibą w Gliwicach, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji, to jest przebudowy zadaszeń wejściowych, docieplenia ścian oraz remontu dachu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, posadowionych w Gliwicach, przy ul. Ossolińskich 54-66 oraz ul. Prozy 1-13. Informacje o przetargu udzielane są w siedzibie Spółdzielni w Gliwicach, przy ul. Zygmuntowskiej 36B. Szczegółowe warunki zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna za opłatą 120,00 zł. + 23% VAT. Wysokość wadium wynosi 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. Wadium należy złożyć w terminie składania ofert w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego albo w gwarancjach lub poręczeniach bankowych lub ubezpieczeniowych. Oferty należy składać do dnia 15 marca 2019 r., do godziny 1300, w siedzibie Spółdzielni. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2019 r., o godzinie 1730,  siedzibie Spółdzielni. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Nr rachunku bankowego do wpłat:

PKO 10 1020 2401 0000 0302 0038 4354

 

Ogłoszenie o przetargu.pdf